The School of "Prophets In Training" / "Profeter I Træning"

In Denmark, once a year, we continue to host the School of “Prophets In Training” (PIT). All teaching is in Danish, but international ministries are invited to teach each year in English.  

ER DU KALDET SOM PROFET?

Skolen “Profeter i Træning” (PIT) er for dem som ved, de er kaldet til profet-embedet. Kurset forløber hvert efterår over 3 weekender, hver den sidste i september, oktober og november og skiftevis i Jylland og på Sjælland. Start fredag kl. 17.00 – slut lørdag kl. 17.00, nogle weekender med efterfølgende event “SATURDAY ENCOUNTER NIGHT” fra kl. 18.30 til kl. 21.30.
PRIS: 1500kr./500 kr. pr. weekend, som indbetales senest før start. Du sørger selv for al kost og logi til opholdet.
Mail os for at få tilsendt et ansøgningsskema: gitte@nordicprophetic.com.

 

Vi stiller som minimum 3 følgende krav: 

#1. At du min. kan give 2 referencer (helst ledere/præster), som genkender dit kald til at være profet, og som bevidner, at du trofast har været committet til/været opmærksom på dit kald i en vis årrække allerede. 

#2. At gaven “at profetere”, enten til enkeltpersoner eller til større forsamlinger, ikke er en ny erfaring for dig! 

#3. At du oplever et kald til (eller virker allerede i) at være en formidler/forkynder/træner, udruster/underviser af de hellige til tjeneste.

HVAD ER EN PROFET?

HVAD BETYDER DET AT VÆRE PROFET? 

Profet er en funktion/en arbejdsbeskrivelse, som viser sig ved, at man er “Guds Mundstykke”. Profeten er kaldet af Gud til at tale/ forkynde/fremsige og forudsige budskaber inspireret direkte af Gud. 

 

Vi oplever i disse år mange forskellige kategorier af profeter rejse sig. Måden, hvorpå de modtager åbenbaring og inspiration, kan opdeles i kategorier, selvom mange opererer i flere end én: Vægterprofet (intens forbønstjeneste), Seer (visioner, engle/dæmoner, bortrykkelse), Nabi-fremsigelse (forkyndelse til gennembrud/omvendelse), Forudsigelser (konkrete datoer, personer, hændelser i fremtiden), Lovsangsprofet (bringer Guds herlighed, frihed), Strategi-/byggeprofet (af bevægelser, kirker, skoler eller forretninger). Kriger-profet (Salvelse til udfrielse på mange niveauer).

Profeter opererer ud fra deres “hovedinspiration” ofte efterfulgt af gaverne: Tro, udfrielse, tegn, undere og mirakler til gennembrud. 

 

HELLIGÅNDENS SKOLE

Man kan ikke få “en uddannelse eller et kursus” i at blive profet, ej heller blot beslutte sig for at blive en. 

KUN GUD selv kalder og udnævner sine 5-foldige tjenester (Apostle, Profeter, Evangelister, Hyrder og Lærere jf. Ef.4:11) 

Og HAN BEKRÆFTER/KALDER embedet ud gennem andre ledende tjenester gentagne gange, og modtagerne af funktionen genkender frugten. Det ta’r typisk mange år (10 + år) fra kaldet i det skjulte til udnævnelse/at stå i offentlig tjeneste. De fleste har været undervejs i det skjulte fra barnsben/ungdomsårene og opdager først senere i livet “titlen på embedet” på det, de allerede har virket i i det skjulte

Helligånden kalder personligt, træner personligt og bekræfter offentligt gennem andre tjenestegaver. 

 

BIBELEN VISER OS:

  • I Ef. kap.4, at det er Jesus, som giver disse gaver (nåde/salvelse) til menigheden, for at de kan træne og udruste de hellige til tjeneste.
  • Både i Evangelierne samt i Apostlenes Gerninger, at profeter fungerede sammen med de andre tjenestegaver. 
  • I Mat. 22:14, at “Mange er kaldede – få er udvalgte” også gælder den 5-foldige tjeneste. Som Kong David først blev salvet til sit kongedømme af Samuel, gik der yderligere 14 år, i HelligÅndens skole, før folket tog imod ham/genkendte kaldet til indsættelse.
 

Profeter gennemgår derfor en lang årrække med prøvelser i “livets & Helligåndens skole”, som fostrer karakterdannelse og tillid til og venskab med Gud grundlagt på en sund teologi, før de kan træde ind i en brugbar tjeneste. At “tale for Gud” kræver, at man kender Gud og Hans Ord, adlyder Gud, er ledt af Gud og ikke af sin egen agenda, og det tager tid at blive en betroet tjener heri. 

 

4 NIVEAUER AF PROFETISK TJENESTE

 

 1. ALLE “får hører Guds Røst” (Joh. 10:27), Som en bekendende aktiv kristen hører du din hyrde, Jesus tale og lede dig som menneske i hverdagen

2. En profetisk atmosfære, er når HelligÅnden manifesterer sig i en forsamling, her er det let for alle at profetere; høre og tale fra Gud. 

 

3. Profetisk gave givet af Helligånden, 1 Kor 12:10 /Rom 12:6 – som alle kristne kan lære at AKTIVERE og hvor for nogle ligger det mere naturligt for end andre. Den som profeterer taler til “opbyggelse, formaning og trøst”. Denne gave og inspiration fra Gud kan og bør udfolde sig i alle grene af div. tjenester idag. 

 

4. Profet Embedet (ef 4:11) er en kappe man bærer 24/7. Man ER profet i fuldtids funktion, er sendt til at tale for Gud, og trænger ikke at aktivere gaven. Deres liv er at være profet

 

HVORFOR SER VI SÅ FÅ/ INGEN PROFETER IDAG? 
Tjenesten kan gå (og går desværre mange steder) tabt i dag enten: 
 #1. Fordi profeten selv ikke ta’r ansvar for sit kald og ikke går i ydmyg lære under Helligånden (udlevet i dagligdagen) 24/7! Frugten bliver uspiselig for menigheden (f.eks “fordømmende sortseere”/el. falsk lære) og ender op med at være “ubrugelig” for Gud.  
#2. Hvis den lokale kirke ikke TROR på at der findes profeter idag! Eller de ser/modtager og træner dem ikke – (også i umodent stadie). Det er vigtigt at forstå, at mange kirker/endda hele kirkesamfund idag, IKKE anerkender og forstår læren om “gaven at profetere” og “profetens embede”, og hvordan begge bør bruges i fællesskabet. 
#3. Hvis de eksisterende profeter ikke træner/ta’r nye “lærlinge” ind under deres tjeneste. 
 

SKOLER OG TRÆNING

Profeten Samuel i GT havde skoler for profeter, og vi læser også, at nogle kom i tjeneste “som lærlinge”, inden de var modne til at stå selv og træde ind i det offentlige kald. Paulus, som vores NT-eksempel, var skjult for menigheden i 14 år og blev trænet af Helligånden til tjeneste i det skjulte.

 

Den proces kan profetskoler, som NPAN’s “PIT”, være med til at udvikle og fremskynde. Det er vigtigt for udviklingens skyld at være tilknyttet andre profeter, som “taler samme sprog”, som kan opmuntre, tilrette og skærpe mandatet, så det netop bliver sundt, brugbart og virkeliggjort i profetens eget liv, samtidig med en sund tilknytning til et lokalt arbejde, som lærer os at elske og være ydmyge over for andre. 

 

HVOR MANGE PROFETER FINDES DER? 

Der er dem, som vil påstå, at ALLE kristne finder deres kald og udrustning inden for 1 af de 5 tjenestegaver. Og så er der dem, som kun ser, at der findes 2-3 profeter i hvert land. Begge er ekstremer og finder ikke fodfæste i virkeligheden i dag. Hvis der kun er 2-3 profeter anerkendt i en given nation, har den nation svigtet sit kald til at udpege, træne og opmuntre sine profeter. Vi i NPAN og i de netværk af profeter og apostle, vi relaterer til, er fuldt overbeviste om, at der findes lige så mange profeter, apostle og evangelister, som der findes hyrder og lærere, selvom kun de 2 sidstnævnte bliver indsat og opmuntret i de fleste kirker i dag. Profeter og Apostle er ej heller kun “translokale” tjenester, som kun rejser og virker ind i andre kirker. Der er brug for alle 5 tjenester i enhver menighed. Nogle har så et mandat geografisk til større områder uden for den lokale by.  

 

GEOGRAFISK OG PERSONLIGT MANDAT

I NPAN er vi af den opfattelse, at profeter har et mandat både geografisk samt et personligt til en gruppe af mennesker, som de er sendt til at virke i. De er som udgangspunkt først kaldet til deres lokale kirke, men dette kan brede sig til byen, til en region, en nation eller globalt for nogle – og kan også starte der.

Dernæst ser vi personlige mandater til “konger”/statsoverhoveder, forretningsledere, kirkeledere/apostle, rejsende tjenester, skoler samt til andre ledende instanser inden for de “syv bjerge”/ samfundsstrukturer. Altså er profeter sjældent kun sendt til kirken lokalt. Invitationer og døre, som Gud åbner gennem mennesker for virket, vil bekræfte omfanget af dette. 

De fleste profeter opererer tilmed i intens forbøn som “vægtere på muren” til beskyttelse af Guds Riges fremgang i flere byer og nationer hjemme fra deres lønkammer = “War Room”.

 

HVEM ER KALDET TIL AT VÆRE PROFET?

Kaldet kommer oftest i barndommen (endda i moders liv), men kan også, som Amos i GT, vise sig senere i livet. Kaldet kan komme til troende kristne fra alle trosretninger, samfundslag, alder og køn med eller uden særlige forudsætninger.

 

Deres liv vil dog altid være præget af erfaringer med Helligånden og overnaturlig aktivitet (også i mødet med dæmoner). De lever oftest med store prøvelser/kampe i livet, som fostrer gennembrydende tro og en kontinuerlig længsel efter et intimt venskab med deres Skaber og tætteste Ven. 

 

HVOR FINDER MAN EN TJENENDE PROFET? 

Som NT-profet vil der helt naturligt og uundgåeligt udvikle sig en evne til at formidle, forkynde, undervise og profetere til enkeltpersoner samt til hele kirker/nationer om de gode nyheder/budskaber fra og om Jesus Kristus (jf. Åb. 19:10). 

Drømme, visioner, kundskab og indsigt om ting, de ikke før vidste om, er typiske manifestationer blandt profeter. De bliver sendt til at ÅBENBARE Guds vilje, planer og ny undervisning modtaget gennem inspiration og åbenbaring. 

Mandatet (Ef. 4:11) udskiller sig derfor tydeligt fra gaven “at profetere” (1.Kor. 12:10), sidstnævnte noget som alle kan og bør lære at operere i, men embedet er en fuldtidslivstil og bærer et ledelses- og træningsansvar med sig til resten af kirken (om der gives plads hertil!).

 

Vi har erfaring med, at profeter typisk er at finde i én eller flere af disse forskellige tjenester i kirken i dag: 

Lovsangsledere/sangskrivere, personlig forbønstjeneste med helbredelse og udfrielse til følge, forkyndere og undervisere, ledere i eller for kirker, kunstnere og forfattere, vægter/bønnekriger med de åbenbarings- og inspirationsgaver som er nævnt i begyndelsen.