The School of "Prophets In Training" / "Profeter I Træning"

In Denmark, once a year, we continue to host the School of “Prophets In Training” (PIT). All teaching is in Danish, but international ministries are invited to teach each year in English.  

ER DU KALDET SOM PROFET?

Skolen “Profeter i Træning” (PIT) er for dem som ved, de er kaldet til profet-embedet. Kurset forløber hvert efterår over 3 weekender, hver den sidste i september, oktober og november og skiftevis i Jylland og på Sjælland. Start fredag kl. 17.00 – slut lørdag kl. 17.00, nogle weekender med efterfølgende event “SATURDAY ENCOUNTER NIGHT” fra kl. 18.30 til kl. 21.30.
PRIS: 1500kr./500 kr. pr. weekend, som indbetales senest før start. Du sørger selv for al kost og logi til opholdet.
Mail os for at få tilsendt et ansøgningsskema: gitte@nordicprophetic.com.

 

Vi stiller som minimum 3 følgende krav: 

#1. At du min. kan give 2 referencer (helst ledere/præster), som genkender dit kald til at være profet, og som bevidner, at du trofast har været committet til/været opmærksom på dit kald i en vis årrække allerede. 

#2. At gaven “at profetere”, enten til enkeltpersoner eller til større forsamlinger, ikke er en ny erfaring for dig! 

#3. At du oplever et kald til (eller virker allerede i) at være en formidler/forkynder/træner, udruster/underviser af de hellige til tjeneste.

HVEM ER EN PROFET?

HVAD BETYDER DET AT VÆRE PROFET? 

Profet er en funktion og en arbejdsbeskrivelse til at være “Guds Mundstykke”. Profeten er kaldet og udrustet af Gud til at tale/ forkynde/fremsige og forudsige budskaber inspireret direkte af Gud. De har mandatet 24/7 – og ses som en af de fem tjenestegaver omtalt i Gammel- samt  Ny Testamente, bl.a. i Efeserbrevet kap. 4.

 

Vi oplever i disse år mange forskellige kategorier af profeter rejse sig. Måden, hvorpå de modtager åbenbaring og inspiration, varierer fra person til person, men kan opdeles i anerkendte hoved kategorier, og hvor nogle opererer i flere end én:

 

Vægterprofet (intens forbønstjeneste) 

Fremsiger, forkynder og underviser (Naba-flow)

Seer (visioner, engle/dæmoner, bortrykkelse) 

Forudsigelser (konkrete datoer, personer, hændelser i fremtiden), Lovsangsprofet (bringer Guds herlighed, frihed)

Strategi- og byggeprofet (af bevægelser, kirker, skoler eller forretninger) 

Kriger-profet (til udfrielse og frihed på mange niveauer)

Kunstner-profet (budskab gennem kunst, musik mm)

 

HELLIGÅNDENS SKOLE

Man kan ikke få “en uddannelse eller et kursus” i at blive profet, ej heller beslutte sig for at være en. 

KUN GUD selv kalder og udnævner sine 5-foldige tjenester (Apostle, Profeter, Evangelister, Hyrder og Lærere jvf. Ef.4:11) 

Og Han BEKRÆFTER/KALDER embedet ud gennem andre ledende tjenester gentagne gange. Modtagerne af tjenesten, gaven og funktionen genkender frugten og bekræfter, at de hører fra Jesus gennem deres tjeneste. 

Det ta’r typisk mange år (10 ++ år) fra kaldet i det skjulte til udnævnelse/at stå frem i offentlig tjeneste. De fleste har været undervejs i det skjulte fra barnsben/ungdomsårene og opdager først senere i livet “titlen på embedet” som de allerede har virket i i det skjulte

Helligånden kalder personligt, træner personligt og bekræfter offentligt gennem andre tjenestegaver. 

 

NY TESTAMENTE TALER OM PROFETER:

  • I Ef. kap.4, at det er Jesus, som giver disse gaver (nåde/salvelse) til menigheden, for at de kan træne og udruste de hellige til tjeneste.
  • Både i Evangelierne samt i Apostlenes Gerninger fungerede profeter sammen med de andre tjenestegaver. 
  • I Mat. 22:14, lyder det at “mange er kaldede – få er udvalgte” som også gælder for den 5-foldige tjeneste. Som et bibelsk eksempel ser vi Kong David, som først blev salvet til sit kongedømme af Samuel, men der gik yderligere 14 år, i HelligÅndens skole, før folket tog imod ham/genkendte kaldet til indsættelse.
 

Profeter gennemgår derfor en lang årrække med prøvelser i “livets & Helligåndens skole”, som fostrer karakterdannelse og venskab med Gud. En grundlæggende sund teologi er alt afgørende, før de kan træde ind i en brugbar tjeneste. At “tale for Gud” kræver, at man kender Gud og Hans Ord, adlyder Gud, er ledt af Gud og ikke af sin egen agenda. Samarbejde med andre ledere, tjenester og Kristi legeme er altid omdrejningspunktet.

 
HVORFOR SER VI SÅ FÅ/ INGEN PROFETER IDAG? 
Tjenesten kan gå (og går desværre mange steder) tabt i dag. 
 #1. Fordi profeten selv ikke ta’r ansvar for sit kald og ikke går i ydmyg lære under Helligånden (udlevet i dagligdagen 24/7!) Frugten kan blive uspiselig for menigheden (f.eks “fordømmende sortseere”/el. falsk lære) og ende op med at være “ubrugelig” for Gud, hvis den ikke udvikles.
  
#2. Hvis den lokale kirke ikke TROR på at der findes profeter idag! Eller de ser/modtager og træner dem ikke – (også i umodent stadie). Det er vigtigt at forstå, at mange kirker/endda hele kirkesamfund idag, IKKE anerkender og forstår læren om “gaven at profetere” og “profetens embede”, og hvordan begge kan og bør bruges i fællesskabet. 

#3. Hvis de eksisterende profeter ikke træner/ta’r nye “lærlinge” ind under deres tjeneste. 
 

SKOLER OG TRÆNING

Profeten Samuel i GT havde skoler for profeter, og vi læser også, at nogle kom i tjeneste “som lærlinge”, inden de var modne til at træde ind i det offentlige kald. Paulus, som vores Apostel eksempel, var skjult for menigheden i 14 år og blev trænet af Helligånden i skjulte.

 

Den proces kan profetskoler, som NPN’s “PIT”/ Profetisk Tjeneste-Skole, være med til at udvikle og fremskynde. Det er vigtigt for udviklingens skyld at være tilknyttet andre profeter, som “taler samme sprog”, som kan opmuntre, tilrette og skærpe mandatet, så det netop bliver sundt, brugbart og virkeliggjort i profetens eget liv, samtidig med en sund tilknytning til et lokalt arbejde, som lærer os at elske og være ydmyge over for andre. 

 

HVOR MANGE PROFETER FINDES DER? 

Der er dem, som vil påstå, at ALLE kristne finder deres kald og udrustning inden for 1 af de 5 tjenestegaver. Og så er der dem, som kun ser, at der findes 2-3 profeter i hvert land. Begge er ekstremer og finder ikke fodfæste i virkeligheden i dag. Hvis der kun er 2-3 profeter anerkendt i en given nation, har den nation måske svigtet sit kald til at udpege, træne og opmuntre sine lokale profeter. I NPN og i de netværk af profeter og apostle vi relaterer til, er fuldt overbeviste om, at der findes lige så mange profeter, apostle og evangelister, som der findes hyrder og lærere, selvom kun de 2 sidstnævnte bliver indsat og opmuntret i de fleste kirker i dag. Profeter og Apostle er ej heller kun “translokale” tjenester, som kun rejser og virker ind i andre kirker. Der er brug for alle 5 tjenester i enhver menighed. Nogle har så et mandat geografisk til større områder uden for den lokale by.  

 

GEOGRAFISK OG PERSONLIGT MANDAT

I NPN er vi af den opfattelse, at profeter har et geografisk mandat som de er sendt til at virke i. De er som udgangspunkt først kaldet til deres lokale kirke, men dette kan brede sig til byen, til en region, en nation eller globalt for nogle – og kan også starte der.

Dernæst ser vi personlige mandater til “konger”/statsoverhoveder, forretningsledere, kirkeledere/apostle, rejsende tjenester, skoler samt til andre ledende instanser inden for samfundsstrukturer. 

 

Altså er profeter sjældent kun sendt til kirken lokalt. Invitationer og døre, som Gud åbner gennem mennesker for virket, vil bekræfte omfanget af dette. 

De fleste profeter opererer tilmed i intens forbøn som “vægtere på muren” til beskyttelse af Guds Riges fremgang i flere byer og nationer hjemme fra deres lønkammer.

 

HVEM ER KALDET TIL AT VÆRE PROFET?

Kaldet kommer oftest i barndommen (endda i moders liv), men kan også, som Amos i GT, vise sig senere i livet. Kaldet kan komme til mennesker fra alle samfundslag, alder og køn med eller uden særlige forudsætninger.

 

Deres liv vil dog altid være præget af erfaringer med Helligånden og overnaturlig aktivitet (også i mødet med dæmoner). De lever oftest med store prøvelser/kampe i livet, som fostrer gennembrydende tro og en kontinuerlig længsel efter et intimt venskab med deres Skaber og tætteste Ven Jesus Kristus. 

Er profeter ikke blevet kristne, finder vi dem ofte prostituere deres gave i Okkulte sammenhænge som Clairvoyanter, healere, hekse mv. 

 

 

HVOR FINDER MAN EN TJENENDE PROFET? 

Som en NT-profet vil der helt naturligt og uundgåeligt udvikle sig en evne til at formidle, forkynde, undervise, instruere, udruste, bede for- og profetere til enkeltpersoner, til hele kirker og nationer om de gode nyheder/budskaber fra og om Jesus Kristus (jvf. Åb. 19:10). 

Drømme, visioner, kundskab og indsigt om ting, de ikke før vidste om, er typiske manifestationer blandt profeter. De bliver sendt til at ÅBENBARE Guds vilje, planer og ny undervisning modtaget gennem inspiration og åbenbaring. 

Mandatet (Ef. 4:11) udskiller sig derfor tydeligt fra gaven “at profetere” (1.Kor. 12:10), sidstnævnte noget som alle kan og bør lære at operere i, men embedet er en fuldtidslivstil og bærer et ledelses- og træningsansvar med sig til resten af kirken.